عنوان : برگزاری محفل انس با قرآن هفتگی دانشگاه آزاد واحد نقده
کد خبر : ۲۰۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ 
ساعت : ۱۴:۲۲:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0