پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تقویم آموزشی

زمان بندی نیمسال مهر 99-98

داننشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

انتخاب واحد: 98.06.09  الی 98.06.21

شروع کلاس: 98.06.23

پایان کلاسها : 98.10.12

امتحانات : 98.10.26  الی 98.10.14

 

 

 
 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0