پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تقویم آموزشی

زمان بندی نیمسال تابستان 97-96

داننشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

انتخاب واحد: 97.04.16  الی 97.04.21

شروع کلاس: 97.04.23

پایان کلاسها : 97.06.01

امتحانات : 97.06.03  الی 97.06.08

 

 
 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0